Presentation

Med utgångspunkt i existentialistisk filosofi, kulturanalys och medieteori studerar jag fitnesskulturen på de bildbaserade sociala medierna. Fenomenet används även som ett illustrativt exempel för att belysa en bredare problematik kring medierna i allmänhet. Ett av huvudspåren i den filosofiska analysen är själva mediumets roll i att främja en viss typ av mänsklig kommunikation präglat av narcissistiska uttryck. Detta dras till sin spets inom den populära och normerande fitnesskulturen som tack vare sitt naturliga kroppsfokus har legitimerat och normaliserat en självsexualiserande exhibitionism. Denna utveckling ställs mot bakgrund av en skenande ökning av mental ohälsa bland yngre människor, framför allt tjejer/unga kvinnor, vilka som grupp även är överrepresenterade inom bildbaserade sociala medier i allmänhet och som företrädare för det studerade beteendet i synnerhet. Alltmer forskning påvisar nu en korrelation mellan sociala medier och den oroande utvecklingen kring ungas mentala hälsa runtom i västvärlden. Just i ljuset av detta är en djupare förståelse för dessa mediers påverkan av central samhällsrelevans.

Avhandlingsarbetet har fördjupat mitt intresse för de dominerande kommunikationsmediernas påverkan på samhällets utveckling (normer, värderingar, beteenden). Vi är fortfarande tidigt i vår förståelse av den sociala och psykologiska inverkan som den kommunikationsrevolution som utgörs av sociala medier har haft. Genom att integrera den senaste empiriska forskningen med innovativa filosofiska perspektiv kan den nödvändiga förståelsen skapas för att på ett mer insiktsfullt sätt närma oss utmaningarna.