Presentation

Ivar Morgan är sedan 2020 doktorand i historia och historiedidaktik. Avhandlingsarbetet syftar till att blottlägga maktrelationer inom den svenska progressiva musikrörelsen, ibland även kallad ”proggen”. Ambitionen är att genom källmaterial och intervjuer syna en rörelse som var lika delar politisk som popkulturell.

Ett av studiens huvudsyften är att skärskåda makt och härvidlag försöka ge grupper som tidigare varit marginaliserade möjligheten att få en röst. Således är tanken att arbeta med saker som genus, klass och sexualitet, med andra ord kategorier som skapar subjektivitet. För att kunna göra detta anläggs ett teoretiskt ramverk sprunget ur intersektionalitetsbegreppet.

En annan ambition med arbetet är att studera minnet av ”proggen”, eller kanske snarare minnet av 1970-talets vänstervåg i stort genom exemplet musikrörelsen. Med detta anses uppsökandet och ifrågasättandet av rådande narrativ om ”hur det var”. I till exempel bemötandet av kvinnor kan man fråga sig huruvida musikrörelsens medlemmar egentligen var barn av en tid då solidaritet och jämlikhet var det rådande idealet? Avhandlingen rör sig alltså mellan dimensionerna minne och verklighet.

Publikationer:

Morgan, Ivar, "Vår vän och kamrat"- De svenska marxist-leninisternas relation till tid och auktoritära ledargestalter 1968-1972, (Göteborg: Masteruppsats från Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet 2019), https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/62031