Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 6 juni 2021

Om kursen

Kursen syftar till att synliggöra betydelsen av transportsystemet, transporter och mobilitet för hållbar stadsutveckling. Kursen introducerar begreppet mobilitet i relation till transport och ger studenterna förmåga att förstå olika perspektiv på mobilitet och dess betydelse för hållbar stadsutveckling och hållbara transporter. Kursen syftar också till att utveckla förståelse för olika former av styrning för hållbar mobilitet och drivkrafter bakom denna utvecklingen.

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande teman:

• Transportsystemets historiska utveckling, dess betydelse på makro- såväl som mikronivå, som sociotekniskt system och roll i samhällsutvecklingen

• Från transport till mobilitet: perspektiv på hållbarhet ifråga om tillgänglighet och rättvisa

• Transportsystemets styrning, planering och styrmedel för hållbar urban mobilitet

Kursen är ett samarbete mellan Malmö universitet och K2: Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik http://www.k2centrum.se. Studiebesök och seminarier samt lunchpresentationer som ordnas vid K2 utgör ett komplement till ordinarie undervisning.

Behörighet

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt