Om kursen

Engelska för lärare i årskurs 1-3 (15 hp), erbjuds inom Lärarlyftet.

Kursen syftar till att deltagaren stärker sina kunskaper och fördjupar sin medvetenhet om språkutveckling och språkundervisning samt sin förståelse för grundsynen på språkundervisning i skolans styrdokument. Kursen syftar till att kursdeltagaren stärker sina kunskaper och fördjupar sin medvetenhet om språkutveckling och språkundervisning samt sin förståelse för grundsynen på språkundervisning i skolans styrdokument.

I undervisning, kurslitteraturer och kommunikation används målspråket (engelska).
Kursen är indelad i två delkurser:

 • Ämnesdidaktik och språkutveckling (7,5 hp)
 • Berättelser och multimedietexter i engelskundervisning (7,5 hp)  

Arbetsform (distans, campus)

Kursen ges som en kombination av campus och distans med 4 campusförlagda utbildningsdagar (två tillfällen). Distansinslagen bygger på arbete via webbaserad lärplattform, samt genom andra digitala mötesplatser.

Under campusdagarna utmanas kursdeltagarna att använda målspråket i kommunikation, med fokus på att lyssna, tala och tillgripa språkliga strategier, med syfte att utveckla deras självförtroende för att kunna använda engelska i undervisningen.

Behörighet

BEHÖRIGHETSKRAV

Behörig att antas till Lärarlyftet är lärare:

 • som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och
 • som har en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett behörighetsbevis
 • samt att huvudman har lämnat ett skriftligt godkännande av den enskilde lärarens ansökan.

Urval

Lottning

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkursens innehåll

I undervisning, kurslitteratur och kommunikation används målspråket (engelska).
Kursen behandlar olika inkluderande arbetssätt för att främja elevernas kommunikativa förmåga med betoning på lyssnande, skrivande, talande, samtal samt ord, fraser och grammatik. Inkluderande arbetssätt beaktar genusperspektiv såväl som elever i behov av särskilt stöd. Detta fokus innefattar dessutom sätt att anpassa undervisningen för att stödja nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund och hur flerspråkighet kan ses som en tillgång i engelskundervisningen. Kursen betonar engelskans grundläggande språkliga regler, dess uttal samt förhållandet mellan ord- och frasinlärning och grammatik. En del av kursen identifierar och reflekterar kring hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken och hur dessa är baserade på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • tillämpa olika teorier om språkundervisning samt beskriva kommunikationens betydelse för språkutveckling och för skapandet av gynnsamma lärandemiljöer
 • förklara grundläggande grammatiska strukturer, tillämpa de grammatiska strukturerna samt värdera grammatikens och ordinlärningens roll i engelska för årskurserna 1–3
 • motivera utformningen av uppgifter, material och bedömningsformer samt förankra dessa i teorier om barns språkutveckling och skolans styrdokument
 • analysera sin egen språksyn samt sin bedömarpraktik och bedömarförmåga i enlighet med Lgr 11

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom en skriftlig tentamen.

För delkursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart. För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband med validering och tillgodoräknande att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknas efter validering ingår inte i betygssättningen.

Delkursens innehåll

I delkurs 2 ligger fokus på Engelska multimedietexter och Engelskspråkiga texter för barn såsom filmer, sagor, sånger, lekar och ramsor. Texterna studeras både språkligt och innehållsmässigt beaktande genus, etnicitet och kulturell mångfald. Textanvändningen kopplas till ett språkutvecklande arbete samt fördjupande resonemang om hur ett brett urval texter för barn kan användas i ett skolsammanhang med inriktning mot årskurserna 1-3. Dessutom behandlas olika användningssätt av digitala verktyg och medier i undervisningen. En del av kursen behandlar hur olika undervisnings- och bedömningsformer fungerar i praktiken och hur dessa är baserade på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • analysera och kritiskt värdera användandet av olika texter och textformer för lärande och språkutveckling i engelska för årskurserna 1-3
 • tillämpa språkdidaktiska teorier och Lgr 11 med avseende på engelska i årskurserna 1-3, och konkretisera teori och styrdokument till en pedagogisk planering
 • motivera utformningen av uppgifter, material och bedömningsformer samt förankra dessa i teorier om barns språkutveckling och skolans styrdokument

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål examineras genom skriftlig tentamen.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart. För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband med validering och tillgodoräknande att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som tillgodoräknas efter validering ingår inte i betygssättningen.

Kurslitteratur

Ämnesdidaktik och språkutveckling, 7,5 hp

Bruce, Barbro (2006). Språkliga svårigheter hos skolbarn. I: Louise Bjar (red.) Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. (23 s.)

Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering. Natur och kultur. (304 s)

Estling Vannestål, Maria (2012). Essential English Grammar. Lund: Studentlitteratur.(197s)

Heikkilä, Mia (2015). Lärande och jämställdhet i förskola och skola. Stockholm: Liber. (205 s.)

Lundberg, Gun (2011). De första årens engelska. Lund: Studentlitteratur.(189s)

Pinter, Annamaria (2017). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press. (204 s)

Read, Carol (2007). 500 Activities for the primary classroom. Macmillan Education. (320 s)

Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanerna. Tillgänglig via internet.

Skolverket, Kunskapsbedömning i skolan. Tillgänglig via internet.

Skolverket, Läroplan före det obligatoriska skolväsendet, Lgr11. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig via internet.

Berättelser och multimedietexter i engelskundervisningen, 7,5 hp

Bruce, Barbro (2006). Språkliga svårigheter hos skolbarn. I: Louise Bjar (red.) Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. (23 s.)

Bunar, Nihad (2015). Nyanlända och lärande: mottagande och inkludering. Stockholm: Natur och kultur. (304 s)

Donaldson, Julia, 1999, The Gruffalo, Macmillan Children’s Books, London. (30 s)

Heikkilä, Mia (2015). Lärande och jämställdhet i förskola och skola. Stockholm: Liber. (205 s.)

Read, Carol (2007). 500 Activities for the primary classroom. Oxford: Macmillan Education. (320 s)

Tillkommer: Aktuella forskningsartiklar, internetmaterial och barnfilmer.

Kursvärdering

Deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna.