Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter inom informationsarkitektur för flerplattformsapplikation. Kursen syftar vidare till att studenten tillämpar tidigare förvärvade kunskaper inom informationsarkitektur för att hantera flera kommunikationskanaler.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Interaktionsdesign för informationsarkitektur (5 hp)

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen Introduktion till studier i datavetenskap.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt