Om kursen

Studenten skall genom att tillämpa ämneskunskaper utveckla en fördjupad förståelse för det datatekniska ämnesområdet och lämpliga arbetsmetoder. I kursen utvecklar och programmerar studenten ett inbyggt system som del av en produkt som konstrueras i projektgrupper. Studenten utvecklar fördjupad förståelse för och erfarenhet av professionellt arbete i ett verklighetsförankrat ingenjörsprojekt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

DA339A Objektorienterad programmering, DA393A Systemutveckling och projekt för ingenjörer

30 hp från kurser på andra läsåret på högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik och mobil IT, varav minst 2 av kurserna DA382A (7,5 hp), DA267A (7,5 hp), samt DA383A (7,5hp) ska ingå.

Utöver ovanstående formella förkunskapskrav förutsätts även att studenten har kunskaper från kursen DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt