Om kursen

Kursinnehåll

Kursens övergripande syfte är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om kunskapsbaserat polisarbete och diskutera hur detta kan implementeras samt de utmaningar som föreligger. Målet är att studenten ska bredda och fördjupa sina kunskaper om vilka arbetsmetoder som kan hantera dagens och morgondagens problem, och på så sätt kunna bidra till att hantera problem utifrån vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet.

Kursens syfte är vidare att studenten förvärvar grundläggande kunskap om samhällsvetenskapliga metoder av relevans för polisiärt forsknings- och utredningsarbete. Syftet är särskilt att studenten ska fördjupa sin kunskap om samhällsvetenskapliga metoder för att kunna planera uppföljning av insatser och kunna bedöma insatsers effekter.

Inom kursen planerar och genomför studenten självständigt en studie av relevans för polisiärt arbete och presenterar och diskuterar resultaten i ett examensarbete.

Kursen består av tre delkurser.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avklarad högskoleexamen i polisiärt arbete, 120 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet polisiärt arbete inklusive ett självständigt arbete motsvarande 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng 100%

Behörighet genom reell kompetens

Saknas formell behörighet då du tillhör den kategori av poliser som genomgått den tidigare, icke högskolepoängsgivande polisutbildningen kan behörighet bedömas utifrån reell kompetens.

Läs mer om hur du gör en ansökan om bedömning av reell kompetens

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt