Om kursen

I kursen behandlas friluftsliv i relation till undervisning i skolan och livslångt lärande varvid olika perspektiv såsom miljö och hälsa uppmärksammas. Didaktiska frågor diskuteras i förhållande till genomförande, bedömning och utvärdering av egna planerade undervisningssituationer i friluftsliv. I samband med detta diskuteras och problematiseras säkerhet och risker som kan uppstå i skolsammanhang. Platsens betydelse för lärande upplevs, förstås och diskuteras med utgångspunkt i såväl campusförlagd utbildning som utifrån egna erfarenheter av friluftslivundervisning i yrkesprofessionen. Kursen innehåller varierande arbetsformer såsom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner vilka genomförs i digitala fora samt självstudier. I kursen ingår ett läger med övernattning utomhus som obligatoriskt moment. Kursens genomförande bygger på aktivt deltagande och ett gemensamt kunskapsbyggande med övriga kursdeltagare och lärare.

Kursinnehåll

Syfte

Kursen övergripande syfte är att studenten ska utveckla sin förmåga att undervisa i friluftsliv i grundskola och gymnasieskola samt utveckla förståelse för olika perspektiv på friluftsundervisning av relevans för det livslånga lärandet.

Innehåll

I kursen behandlas friluftsliv i relation till undervisning i skolan och livslångt lärande varvid olika perspektiv såsom platsresponsiv pedagogik, hållbarhet och hälsa uppmärksammas. Didaktiska frågor diskuteras i förhållande till tillämpade undervisningssituationer i friluftsliv. I kursen diskuteras och problematiseras säkerhet och risker som kan uppstå i skolsammanhang.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen riktar sig till dig som är utbildad lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen för ämnet idrott och hälsa mot åk 4–6, åk 7–9 eller gymnasiet.

Urval

100% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt