Om kursen

I kursen genomför du en praktik inom en yrkesverksamhet som är relevant för ditt huvudområde. På praktiken tillämpar du kunskaper och färdigheter från din utbildning samtidigt som du skaffar dig praktik erfarenhet från yrkeslivet. Parallellt med praktiken har du ett antal självstuderingsuppgifter och examinationer. Se aktuell kursplan för mer information.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

1. Avslutat minst 105 hp, varav samtliga 90 hp från termin 1-3, inom ett av programmen Grafisk design (KGGRD), Interaktionsdesign (TGIND/TGIDE), Medie- och kommunikationsvetenskap (HGMKV), Produktdesign (TGPRP/KGPRD) eller Visuell kommunikation (KGVIK), senast sista dag på vårterminen (då praktikplats godkänns).

2. Av institutionen godkänd praktikplats omfattande minst 480 timmar.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se