Om kursen

Kursen syftar till att utveckla kunskap om att behovet av särskilt stöd hos barn och unga varierar med de krav som ställs i den miljö som barnet befinner sig i. I kursen behandlas olika synsätt på specialpedagogik i ett jämförande perspektiv. Begrepp som inkludering och integrering i en skola för alla diskuteras och problematiseras utifrån deltagarnas egen undervisning.

Kursen har fem sammankomster dagtid varav två av träffarna är på zoom och tre träffar på Campus.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt