Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska vidareutveckla sådana ämneskunskaper och språkdidaktiska insikter att hen kan undervisa i modersmål arabiska i grundskola och gymnasieskola.

Språk, kultur och identitet, 15 hp

Kursen belyser bland annat de arabiska ländernas historia och geografi med olika former av kulturmöten som infallsvinkel. Vidare bygger kursen påstudenternas erfarenheter och kunskaper om läromedel som används i undervisning. Som en del av kursen granskar studenterna kritiskt läromedel utifrån ett kulturmötesperspektiv.I samband med detta behandlas även genusaspekter, minoritets-och maktfrågor i de arabiska länderna.

Självständigt arbete, 15 hp

Kursen innehåller planering, genomförande och redovisning av en vetenskaplig studie. Ett avgränsat problemområde belyses utifrån en fråga med relevans för ämnets didaktik.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs KS274F Arabiska med didaktisk inriktning II, med minst 15 hp med lägst betyget godkänd. Alternativt godkänd kurs KS272F Arabiska med didaktisk inriktning II .

Urval

34% gymnasiebetyg - 34% högskoleprovet – 32% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt