Om kursen

Kursen vänder sig till dig som är lärare eller på annat sätt jobbar i förskola och skola, och som har uppdrag att leda kollegialt utvecklingsarbete. Målen för kursen är att utveckla fördjupad kunskap om kvalitetsutvecklande arbete samt utveckla förmåga att självständigt leda kollegialt lärande i den egna verksamheten. Arbetet ska kommuniceras både i tal och skrift till olika målgrupper för att erfarenheterna ska kunna prövas av andra.

Kursen går under ett läsår och undervisningen som är processorienterad sker övervägande i digital form med en campusträff. Studierna bedrivs både enskilt och i grupp. Det är en fördel om den närmaste chefen är informerad att kursuppgiften behöver genomföras i den egna verksamheten.

Planerade heldagstillfällen under läsåret 2024/2025:

6/9 Kursstart

26/9

23/10

18/11

17/12

15/1

30/5 Obligatoriskt slutseminarium heldagDärutöver genomförs handledningstillfällen sen eftermiddagstid.

Erfarenheter visar att det är viktigt att genomförandet av utvecklingsarbetet sker i samförstånd med närmaste chef.

Kursen ges i samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet.

Kursinnehåll

Det centrala i kursen är att med stöd i vetenskaplig kunskap och praktiska erfarenheter leda och genomföra ett utvecklingsarbete i skolans eller förskolans verksamhet, vilket baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Genom kursen får studenterna utveckla och tillämpa olika vetenskapliga förmågor för att systematiskt följa och reflektera över process och resultat av undervisning och utvecklingsarbete. Arbetet kommuniceras i både tal och skrift till olika målgrupper. På så sätt bidrar studenten till att egna erfarenheter kan prövas och beprövas av andra. Kursen behandlar olika exempel på arbetssätt för systematiskt kvalitetsarbete. I innehållet ingår även styrdokument som gäller för kvalitetsarbete samt olika typer av ledarskap och utvärderingskrav i organisationer. Studenterna får kontinuerligt pröva metoder och strukturer för att leda och reflektera över undervisning och utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen vänder sig till lärare och andra i förskola och skola som har uppdrag att leda kollegialt utvecklingsarbete. Behörighet är akademisk yrkesexamen för undervisningssektorn samt minst 50% undervisningserfarenhet under minst två år.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).