Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101) eller antagen till VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare enligt Förordning SFS nr 2011:689.

För antagna inom VAL-projektet krävs godkänt resultat på kursen LL716P Professionsutveckling på vetenskaplig grund, 15 hp eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Kontakt