Fakta

Kontaktperson:
Catrine Andersson
Finansiärer:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Catrine Andersson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2020 - 31 augusti 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Syftet med föreliggande projekt är att utforska hur sociala dimensioner formar intima och sexuell praktiker och hur detta förändras över tid, med hjälp av exemplet otrohet. Insamlade kvalitativa data analyseras för att kunna besvara följande frågeställningar: Hur har sociala definitioner, moraliska gränsdragningar och normer kring otrohet förändrats under perioden 1940-2020? Hur påverkar sociala kontexter erfarenheterna av otrohet? Hur påverkar otroheten intima och sociala relationer i personens liv? Hur ser betydelsen av samhällets digitalisering ut i relation till otrohet?

Forskningen om otrohet är omfattande, men har i ytterst liten utsträckning utforskat hur sociala kontexter och relationer formar erfarenheter av otrohet, eller hur otrohet påverkar sociala relationer utanför den intima relationen. Detta innebär att projektet fyller en lucka inom forskningsområdet. I projektet studeras berättelser om otrohet hos personer mellan ca 18 och 90 år. Projektets metod består av insamling av digitala livsberättelser, och, om det blir möjligt, fördjupande intervjuer utifrån teman som framkommit i livsberättelserna.

Vill du delta i studien?

Under hösten 2020 startar forskningsprojektet "Livsberättelser om otrohet 1940-2020" som syftar till att studera erfarenheter av otrohet hos människor från 18 år och uppåt. Det kan vara i form av att en partner varit otrogen, att du varit det själv, eller att någon i din nära omgivning varit otrogen.

Syftet med studien är att utforska erfarenheter av otrohet i bred mening. Vi vill undersöka om erfarenheterna skiljer sig åt hos personer som tillhör olika generationer och har levt i olika sociala situationer. Projektet innebär en möjlighet för dig att bidra till forskning om hur nära relationer har förändrats över tid genom att skriva ner och eventuellt bli intervjuad om dina upplevelser. Enkäten är anonym så länge du inte väljer att ange kontaktuppgifter för en eventuell intervju. All information som du lämnar i enkäten och/eller intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem.

Länk till studien "Livsberättelser om otrohet 1940-2020"