Fakta

Kontaktperson:
Mika Hagerlid
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Mika Hagerlid
Samarbetspartners:
  • Görel Granström Umeå Universitet
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Hatbrott är en särskilt allvarlig brottslighet som ska prioriteras av Polismyndigheten. Hatbrott leder till allvarliga konsekvenser eftersom de resulterar i ett större lidande för offren jämfört med andra brott, skapar starka känslor av samhälleligt utanförskap och sänker viljan att vara en del av konventionella institutioner och samhällsstrukturer bland marginaliserade grupper. Därtill leder hatbrotten till ökad polarisering och eskalering av mellangruppsliga konflikter. Sårbara grupper har i allt högre utsträckning kommit att bli måltavlor för desinformationskampanjer som syftar till att eskalera befintliga konflikter. Därför är det särskilt oroande att både myndigheter och tidigare forskning visar på omfattande brister i hanteringen av hatbrottsärenden. Delvis har polisen svårt att identifiera brott med hatmotiv såväl som med att utreda och bevisa hatmotivet. Det är få fall som når domstol, och i dessa är det ofta oklart om hatmotivet påverkat straffet på det sätt som varit målet med lagstiftningen. För det enskilda brottsoffret såväl som för sårbara minoritetsgrupper riskerar detta att förstärka ett befintligt utanförskap och öppna dörrar för vidare radikalisering.

Det aktuella projektet har utvecklats i samråd med polisen och dess syfte är att fylla de allvarligaste kunskapsluckorna och identifiera möjliga vägar framåt i en mer effektiv och rättssäker hantering av anmälda hatbrott.

För att besvara dessa frågor utgår projektet från en unik metodtriangulering som inkluderar:

  1. anmälda hatbrott som identifierats av brottsförebyggande rådet,
  2. anmälda hatbrott som identifierats av polisen,
  3. förarbeten, riktlinjer och domar, samt
  4. intervjuer och fokusgrupper med hatbrottsspecialister vid Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

I projektet kombineras därtill både kvalitativa och kvantitativa analyser som framgångsrikt använts i tidigare studier för att identifiera effektiva metoder för att utreda och styrka brott.

 

Information till forskningspersoner

Under 2023 startar ett forskningsprojekt vid Malmö universitet som handlar om att undersöka hur rättsväsendet hanterar hatbrott. Ett hatbrott är ett brott som motiveras av gärningspersonens fientlighet mot brottsoffret på grund av dennes uppfattade ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuella läggning och/eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Materialet som används inom projektet består av anmälningar, förundersökningar, slutredovisningar och domar i hatbrottsärenden som ägt rum i Sverige under 2018.

Materialet kommer förvaras på krypterade hårddiskar och endast att hanteras av forskargruppen och förvaras i låsta säkerhetsskåp i Malmö universitets lokaler. Materialet kommer anonymiseras, vilket innebär att alla uppgifter som identifierar en enskild person gallras bort. Detta innefattar alltid namn och personnummer. I vissa fall kan ytterligare uppgifter komma att gallras om forskargruppen bedömer det som nödvändigt för att garantera anonymiteten hos forskningspersonerna. Resultaten av forskningsprojektet presenteras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera enskild person eller händelse.

Om du tror att du förekommer i materialet och inte vill att vi behandlar dina uppgifter inom projektet ber vi dig att kontakta oss så att vi kan ta bort den eller de anmälningar där du tror att du omnämns.

Kontakta Mika Hagerlid om du har några frågor om projektet eller inte vill att dina uppgifter ska hanteras under projektet.

Kontakt

Mika Hagerlid