Fakta

Kontaktperson:
Mika Hagerlid
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Mika Hagerlid
Samarbetspartners:
  • Görel Granström Umeå Universitet
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2025
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Hatbrott är en särskilt allvarlig brottslighet som ska prioriteras av Polismyndigheten. Hatbrott leder till allvarliga konsekvenser eftersom de resulterar i ett större lidande för offren jämfört med andra brott, skapar starka känslor av samhälleligt utanförskap och sänker viljan att vara en del av konventionella institutioner och samhällsstrukturer bland marginaliserade grupper. Därtill leder hatbrotten till ökad polarisering och eskalering av mellangruppsliga konflikter. Sårbara grupper har i allt högre utsträckning kommit att bli måltavlor för desinformationskampanjer som syftar till att eskalera befintliga konflikter. Därför är det särskilt oroande att både myndigheter och tidigare forskning visar på omfattande brister i hanteringen av hatbrottsärenden. Delvis har polisen svårt att identifiera brott med hatmotiv såväl som med att utreda och bevisa hatmotivet. Det är få fall som når domstol, och i dessa är det ofta oklart om hatmotivet påverkat straffet på det sätt som varit målet med lagstiftningen. För det enskilda brottsoffret såväl som för sårbara minoritetsgrupper riskerar detta att förstärka ett befintligt utanförskap och öppna dörrar för vidare radikalisering.

Det aktuella projektet har utvecklats i samråd med polisen och dess syfte är att fylla de allvarligaste kunskapsluckorna och identifiera möjliga vägar framåt i en mer effektiv och rättssäker hantering av anmälda hatbrott.

För att besvara dessa frågor utgår projektet från en unik metodtriangulering som inkluderar:

  1. anmälda hatbrott som identifierats av brottsförebyggande rådet,
  2. anmälda hatbrott som identifierats av polisen,
  3. förarbeten, riktlinjer och domar, samt
  4. intervjuer och fokusgrupper med hatbrottsspecialister vid Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

I projektet kombineras därtill både kvalitativa och kvantitativa analyser som framgångsrikt använts i tidigare studier för att identifiera effektiva metoder för att utreda och styrka brott.

 

Information till forskningspersoner

Informationen nedan berör forskningspersoner vars registerdata hanteras inom projektet. Här får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för ett projekt?

I projektet undersöker vi hur rättsväsendet hanterar hatbrott. Ett hatbrott är ett brott som motiveras av gärningspersonens fientlighet mot brottsoffret på grund av dennes uppfattade ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuella läggning och/eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Projektet är ett samarbete mellan Malmö universitet och Umeå universitet. Forskningshuvudman för projektet är Malmö universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2020-05118.

Hur går projektet till?

Vi samlar in anmälningar, förundersökningar, slutredovisningar och domar i hatbrottsärenden som ägt rum i Sverige under 2018. Materialet samlas in från Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar. Vi genomför därtill enskilda intervjuer med poliser, åklagare och domare som arbetar med hatbrottsärenden, samt fokusgrupper med poliser som arbetar vid demokrati- och hatbrottsgrupperna i Stockholm, Malmö och Göteborg.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Vid användning av registerdata, såsom polisanmälningar och utredningar, finns en risk att utomstående får tillgång till materialet genom dataintrång. Därför förvarar vi materialet på ett sätt som minimerar en sådan risk.

I det här forskningsprojektet förvaras materialet på krypterade hårddiskar som endast hanteras av forskargruppen och förvaras i låsta säkerhetsskåp vid Malmö universitet och Umeå universitet. Materialet anonymiseras, vilket innebär att alla uppgifter som identifierar en enskild person gallras bort. Detta innefattar alltid namn och personnummer. I vissa fall kan ytterligare uppgifter komma att gallras om forskargruppen bedömer det som nödvändigt för att garantera anonymiteten hos forskningspersonerna.

För analys kommer forskargruppen att dela anonymiserade material via en skyddad mapp som ligger på Malmö universitets server. Det är enbart forskargruppen som har tillgång till mappen. Resultaten av forskningsprojektet presenteras på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera enskild person eller händelse.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig som förekommer i anmälda brott som kategoriserats som hatbrott av Polismyndigheten eller Brottsförebyggande rådet.

Materialet behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Ansvarig för dina personuppgifter är Malmö universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Mika Hagerlid.

Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@mau.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av projektet?

Du som är intresserad av resultat från studien kan kontakta ansvarig forskare, Mika Hagerlid, eller läsa de publikationer som kommer att finnas här på projektets webbsida.

Försäkring och ersättning

Om uppgifter om dig förekommer i studien täcks du av Malmö universitets verksamhetsförsäkring hos Kammarkollegiet. Denna innefattar en ansvarsförsäkring som omfattar skador som universitetet vållar genom oaktsamhet.

Deltagandet är frivilligt

Om du tror att du förekommer i materialet och inte vill att vi behandlar dina uppgifter inom projektet ber vi dig att kontakta oss så att vi kan ta bort den eller de anmälningar där du tror att du omnämns.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för projektet.

Ansvariga för projektet

Ansvarig för projektet är Mika Hagerlid, mika.hagerlid@mau.se
Deltar gör även Görel Granström, gorel.granstrom@umu.se