Fakta

Finansiär:
  • Formas –Vetenskapsråd för hållbar utveckling
Ansvarig vid Mau:
Gunnhildur Lily Magnusdottir
Affilierade:
  • Annica Kronsell (projektledare)
  • Göteborgs universitet
  • Anna Kaijser
  • Linköpings universitet
Samarbetspartners:
  • Göteborgs universitet
  • Linköpings universitet
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Det klimatpolitiska ramverket ger riktlinjer för omställningen mot ett fossilfritt samhälle men bör samordnas med övriga hållbarhetsmål för att nå positiva synergieffekter. Studien fokuserar på flera hållbarhetsmål i Agenda 2030 och ryms inom ramen för forskning om hur statliga institutioner kan styra mot klimatmål och hållbarhet på ett effektivt sätt. Problemet är att strategier för att uppnå målet om en fossilfri välfärdsstat nästan uteslutande fokuserar på teknikutveckling medan forskning visar tydligt på klimatförändringarnas sociala dimensioner. Utsläpp av växthusgaser, sårbarhet och attityder till klimatfrågan varierar mellan samhällsgrupper, definierade av skillnader till exempel i kön, klass, ras och geografisk plats.

Vårt projekt undersöker orsakerna till att rättvisefrågor inte integrerats i svensk klimatpolicy med syftet att bidra med ökad kompetensen på detta område. I projektet kommer vi att studera och samarbeta med Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova samt följer upp klimatarbetet i tre kommuner, Malmö, Stockholm och Göteborg. Projektet kombinerar intersektionalitet och feministisk institutionell teori som teoretiskt ramverk och använder innovativa metoder för materialinsamling och analys i ett strukturerat forskningssamarbete mellan juniora och seniora forskare. Forskningsresultaten ger ett viktigt bidrag till myndigheternas klimatarbete samt till forskningen i termer av teori- och metodutveckling.