Fakta

Kontaktperson:
Jack Lukkerz
Finansiär:
  • Riksförbundet för sexuell upplysning RFSU
Ansvarig vid Mau:
Jack Lukkerz
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 mars 2024 - 31 december 2024
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur skolan arbetar med hbtqi-relaterade frågor inom ramen för undervisningen. Projektet avser att undersöka årskurserna 1 till 6, och tanken är att intervjua undervisande personal, rektorer, elevhälsans representanter samt eleverna själva. Projektet är en del av den forskning som bedrivs vid Institutionen för socialt arbete och Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS), och är tänkt att så småningom bli del av det kunskapsunderlag som används i undervisningen vid institutionen. Behovet av mer kunskap inom detta gebit grundar sig i Folkhälsomyndighetens (FoHM) arbete, som bl a visar att unga hbtqi personer har sämre psykisk hälsa och även högre risk för suicid. Odenbring (2023) pekar i sin tur på vikten av den lokala skolkulturens betydelse för hbtqi-elever att komma ut, samtidigt som det stundtals (med undantag) råder ett hårt skolklimat med hög risk för utsatthet för unga hbtqi-personer. Unga ur majoritetsgruppen kan ofta skämta eller uttrycka okunskap gällande hbtqi, vilket kan ha negativa konsekvenser för unga hbtqi-personer (Odenbring, 2023). Normbildning och svårigheter att lyfta trygghetsproblem eller kontroversiella frågor (Skolinspektionen, 2018) kan i sin tur påverka arbetet med hbtqi-frågor negativt och därmed också unga hbtqi-personers hälsa.

Öka kunskapen om yngre elever

Skälet till att vi genom denna studie vill öka kunskapen om hur det ser ut i yngre åldrar beror på att forskningen och även myndigheternas arbete traditionellt sett varit fokuserad på elever i högstadie- och gymnasieåldern, medan kunskapen om hur yngre elever upplever skolans arbete med hbtqi-frågor saknas i hög grad. Syftet är sålunda att undersöka hur skolan i åldrarna 1–6 arbetar med hbtqi-frågor inom ramen för sin undervisning. Forskningsproblemet rör behovet av kunskap om hur elever i lägre åldrar, årskurserna 1–6, upplever skolans arbete med hbtqi-frågor avseende insatser som ska främja ungas hälsa och möjligheterna att få stöd i sin könsidentitet och sexuella läggning om den bryter mot normen. Personalen som intervjuas ska arbeta inom skolan i årskurserna 1–6 och har till uppgift att bl a arbeta hälsofrämjande.

De vetenskapliga frågeställningar lyder preliminärt som följer:

  • Hur arbetar svensk skola för elever i årskurserna 1 till 6 med hbtqi-frågor inom ramen för undervisningen, inklusive kompetensförsörjning, samverkan och förutsättningar?
  • Vilka kunskaper och erfarenheter har eleverna gällande skolans undervisningsarbete med hbtqi samt skolmiljön gällande hbtqi?