i

FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE | Seminarium
Barnets hälsoväg genom Malmö stads utbildningsväsende

Tisdag 21 maj, 15:00 - 17:00
Lokal D477 (hus Orkanen), Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10
Det här evenemanget har redan passerat

Välkommen till ett seminarium som tar sin utgångspunkt i kunskapsöversikten "Hur mår våra barn och unga? Förändringar i barns och ungas hälsa över tid" (publicerad vt 2023. Översikten är ett resultat av en samverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad genom Pedagogisk inspiration (PI). Resultaten visar att det är av yttersta vikt att frågor kopplade till både psykisk hälsa och fysisk hälsa måste prioriteras från det att våra barn föds, och kontinuerligt under hela deras förskole- och skolgång.

Det viktiga häsofrämjande arbetet i skolan

Skolan är den enda institution som möter alla barn och därför är det av stor vikt att det i skolan och förskolan finns förutsättningar i form av kunskap och kompetens för att arbeta hälsofrämjande för att se till att barn ges möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

Analys av hälsoarbetet

Som en fortsättning på samverkansuppdraget har en fördjupad analys om barns hälsa ur ett Malmö-perspektiv genomförts. Arbetet har syftat till att fördjupa kunskaperna om det hälsoarbete som möter barn i Malmö stads utbildningsväsende från förskola upp till gymnasieskola, för att om möjligt identifiera förbättrings- och utvecklingsområden. Genom samtal med nyckelpersoner inom förskola, grundskola och gymnasieskola har kunskap om hälsofrämjande arbete inom dessa verksamheter samlats in för att analysera:

  • verksamheternas hälsoarbete i relation till befintligt kunskapsläge
  • kontinuiteten och progressionen i hälsoarbetet utifrån ett barn/elev perspektiv
  • styrkor och svagheter för att kunna formulera förslag till förbättringsåtgärder utifrån befintligt kunskapsläge

Syftet med seminariet är att presentera och diskutera resultat från analysarbetet för att identifiera förbättrings- och utvecklingsområden.

Målgrupp: Lärarutbildare, lärare och annan skolpersonal samt andra intresserade med ansvar för elevers hälsa, lärande och utveckling.

Seminarieledare: Projektledare Lisa Hellström, docent, Malmö universitet

Boka din plats senast 14 maj 2024
Anmälan