Professor Martin Berg har blivit utvald att ingå i Vetenskapsrådets vetenskapliga referensgrupp för det nya nationella forskningsprogrammet om digitaliseringens samhällskonsekvenser.

– Jag är i grunden sociolog och arbetar på Fakulteten för teknik och samhälle. Detta ”och” sammanfattar kärnan i forskningsprogrammet väl, digitalisering handlar inte bara om teknik utan också om människors liv och vardag. Samhället, kort sagt, säger Martin Berg, professor i medieteknik och docent i sociologi vid Malmö universitet.

Sex nya nationella forskningsprogram

Sex nya tioåriga nationella forskningsprogram inrättas på uppdrag av regeringen. Vetenskapsrådet ska ansvara för fyra av dem: virus och pandemier, digitaliseringens konsekvenser, brottslighet och segregation.

Programmet ska enligt uppdraget ”bidra till ny kunskap om hur digitaliseringen påverkar individer, sociala relationer, arbetsliv, organisationer, marknader och offentlig förvaltning” samt kunskap ”om digitaliseringens effekter på konkurrens, konsumentskydd, kompetens, delaktighet, trygghet och jämställdhet.”

Martin Berg är en av sju ledamöter i den vetenskapliga referensgruppen. Gruppen är rådgivande, inte beslutande, och ska utgöra vetenskapligt bollplank för den strategiska forskningsagenda som tas fram för programmet, dess utlysningar och insatser för att stärka forskningen inom området.

– Forskare ska kunna söka medel från programmet, och vår roll är att ge synpunkter på dess utveckling över tid. Det ger en unik möjlighet att både förstå och att bidra till hur det kommande decenniets forskning om digitalisering i Sverige formas.

Har att göra med människor

Martin Berg tycker det är viktigt med en samlande nationell kraft som tar sig an de komplexa samhällsutmaningar som forskningsprogrammet adresserar. Digitalisering kan inte enbart förstås med ett tekniskt fokus, menar han. Den måste förstås utifrån att vi har att göra med människor i alla led; från utformning till användning av digitala teknologier.

– Mycket tal om digitalisering tar sin utgångspunkt i tekniken som sådan, men det räcker inte. Initierandet av det här programmet lyfter att det också handlar om samhällsvetenskaplig forskning, om än teknikorienterad, säger Martin Berg.

Vilka strategiska satsningar som kommer att göras de kommande tio åren återstår att se, men Martin Berg ser framför sig en teknikorienterad samhällsvetenskap och en samhällsförstående teknikforskning.

– Om man ska göra en framtidsspaning så kan det handla om att skapa förutsättning för ännu mer disciplinöverskridande miljöer, andra sätt att tänka och forska. Enbart sociologer kan inte förstå digitalisering men det kan inte datavetare heller. Tillsammans kan vi göra någonting riktigt bra även om det kanske inte alltid är så lätt, säger Martin Berg.

Text: Magnus Jando