Malmö universitet ansöker om att bli EU-certifierad arbetsgivare för forskande medarbetare. Ett krav för att få kvalitetsstämpeln är förbättringar på flera områden, där forskarna själva har kommit med förslag.

Malmö universitet har ansökt om att ansluta sig till den så kallade EU-stadgan för forskare, och därmed få certifieringen ”HR Excellence in Research Award”. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel för universitetets systematiska och strukturerade arbete med att förbättra forskares och doktoranders arbetsvillkor.

– Vi vill att Malmö universitet ska vara en attraktiv arbetsplats för forskare och doktorander. Därför ska vi under de kommande två åren genomföra förbättringar på de områden som har identifierats av våra medarbetare, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Som en del i ansökan har universitetet tagit fram en handlingsplan som beskriver vilka åtgärder som ska genomföras. Åtgärderna speglar de synpunkter och behov som lärosätets forskare och doktorander framfört i intervjuer och genom enkätsvar. Även rekommendationer som lyfts fram i den externa forskningsutvärdering som genomfördes 2019 har tagits med.

Kända förbättringsområden

Åtgärderna som listas i handlingsplanen är väl kända förbättringsområden inom akademin. De gäller sådant som sammanhållen forskningstid, kompetens- och karriärutveckling samt stöd i forskningskommunikation och ansökningar om extern forskningsfinansiering.

När samtliga åtgärder har införts räknar universitetet med en ökad kvalitet i forskningen, större transparens i flertalet processer och fler internationella utbyten. Certifieringen väntas också leda till bättre möjligheter att få forskningsmedel från EU, genom att det blir enklare att ansöka.

EU-stadgan omfattar etiska och professionella aspekter, rekrytering och urval, arbetsvillkor och arbetsmiljö, samt utbildning och kompetensutveckling för doktorander och forskare. 

EU:s beslut om Malmö universitet får certifieringen väntas komma i höst. Åtgärderna i handlingsplanen ska implementeras på universitetet under de kommande två åren.

Handlingsplanens åtta åtgärder

  1. Säkerställa att forskningstiden för undervisande personal används effektivt
  2. Kompetens- och karriärutveckling för doktorander och forskande personal
  3. Stärka det akademiska ledarskapet
  4. Stödja forskningskommunikation
  5. Stödja medarbetare i extern forskningsfinansiering
  6. Hantering av forskningsdata
  7. Forskningsetik
  8. Utveckla processen för rekrytering och mottagning av internationella medarbetare

Läs mer om HR Excellence in Research award