Om kursen

Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling (90 hp), erbjuds inom Lärarlyftet. Undervisningen är på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen är indelad i sex delkurser:

 • Specialpedagogiska perspektiv, 15 hp
 • Lärande, utveckling och pedagogisk utredning, 15 hp
 • Individuella förutsättningar och kontextuella villkor för lärande, 15 hp
 • Speciallärarens strategiska insatser och pedagogiska bidrag, 15 hp
 • Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp
 • Examensarbete – Matematikutveckling, 15 hp

Behörighet och urval

Behörighet

Lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik.

Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i matematik.

Därutöver krävs anställning i relevant skolform samt huvudmannens godkännande.

Urval

Lottning.

Kursinnehåll

Kursen består av sex delkurser.

Delkursens innehåll

I delkursen behandlas specialpedagogik utifrån kontextuella och individuella villkor för utveckling och lärande. Vidare bearbetas komplexiteten inom det specialpedagogiska området ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Barns/ungas/vuxnas lärande och utveckling synliggörs ur såväl ett forsknings- som ett verksamhetsperspektiv samt i relation till vald yrkesinriktning.

I denna kurs påbörjas deltagarens reflektion över egen kunskapsutveckling, värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessutom behandlas olika datainsamlingsmetoder och det akademiska skrivandet.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagare kunna:

 • redogöra för olika specialpedagogiska perspektiv samt granska och reflektera över forskning inom området
 • beskriva och analysera lärmiljöer för barn/unga/vuxna i relation till specialpedagogiska perspektiv och teoretiska begrepp i relation till matematikutveckling
 • redogöra för vad funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, kan innebära för barn och elever i ett lärandesammanhang
 • utifrån den specialpedagogiska yrkesrollen analysera hur förebyggande och åtgärdande arbete kan utvecklas lärmiljön

Delkursens arbetsformer

Delkursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av föreläsningar, seminarier och arbete i grupp. Delkursens genomförande bygger på att deltagaren deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

I delkursen ingår även enskilda uppgifter och deltagande i nätbaserade möten för samarbete och lärande. Deltagarna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. I delkursen ingår fältstudier.

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål bedöms i form av ett paper.

Betygskriterier anges av kursledaren vid delkursens start.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som har tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på 2/3 av kursens poängomfattning.

Delkursens innehåll

Delkursen behandlar olika teorier om lärande och utveckling utifrån kognitiva, kommunikativa, sociala, emotionella och etiska aspekter med särskilt fokus på vald specialisering. Vidare belyses samspel mellan individuella förutsättningar, kunskapssyn och lärandemiljö.

En del av delkursen innebär att undersöka, granska och genomföra en pedagogisk utredning som är relevant för den valda specialiseringen samt utforma ett åtgärdsprogram. Identifiering av förebyggande och åtgärdande insatser är centralt i delkursen. Dessutom ingår, som ett led i den fortsatta professionsutvecklingen, reflektion över kunskapsutveckling, färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagaren kunna:

 • identifiera och analysera pedagogiska möjligheter och svårigheter i lärandemiljön för elever i behov av stöd, inbegripet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utifrån olika aspekter av lärande och utveckling med särskilt fokus på vald specialisering.
 • kartlägga, analysera och föreslå hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån olika aspekter av lärande och utveckling med särskilt fokus på vald specialisering.
 • problematisera arbetsprocesser och rutiner i arbetet med pedagogiska utredningar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv
 • dokumentera och reflektera över den egna kunskaps- och professionsutvecklingen samt över samverkan och etiska förhållningssätt i relation till andra aktörer.

Delkursens arbetsformer

Delkursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Delkursens genomförande bygger på att deltagaren deltar i gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserad kommunikation och att använda digitala medier för samarbete och lärande. Deltagarna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål bedöms i form av ett paper.

Betygskriterier delges av kursledaren vid delkursens start.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som har tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på 2/3 av kursens poängomfattning.

Delkursens innehåll

Deltagarna övar sin analytiska förmåga genom att granska pedagogiska verksamheter och föreslå hur dessa kan utvecklas. I delkursen behandlas olika teoretiska perspektiv gällande praktiskt pedagogiskt arbete samt elevers olika förutsättningar.

Att presentera tillämpbara (special-)didaktiska metoder och förhållningssätt som gynnar elever med funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter, ingår också i delkursen. I delkursen genomför deltagarna professionella samtal och analyserar sin egen roll som samtalspartner och rådgivare.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagaren kunna:

 • granska och problematisera teorier och begrepp som rör barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd med speciellt fokus på matematikutveckling.
 • kartlägga elevens individuella förutsättningar, inbegripet eventuella funktionsnedsättningar, och analysera kontextuella villkor i olika lärmiljöer och deras betydelse för den pedagogiska praktiken.
 • kritiskt granska och föreslå olika sätt att möta elever utifrån sina förutsättningar.
 • analysera förebyggande och åtgärdande arbete i relation till matematiksvårigheter.
 • beskriva det professionella samtalets funktion, samt praktisera och analysera rollen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare.
 • reflektera över yrkesetik och professionsrollens komplexitet.

Delkursens arbetsformer

Delkursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Delkursens genomförande bygger på att deltagaren deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserat arbete och att utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Deltagarna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål bedöms i form av ett paper.

Betygskriterier delges av kursledaren vid delkursens start.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som har tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på 2/3 av kursens poängomfattning.

Delkursens innehåll

Genom kartläggning och pedagogisk bedömning av elevers hela lärsituationer, analyseras individanpassade arbetssätt. En viktig del av delkursen är att orientera sig i olika metoder för att bedöma effekten av pedagogiska insatser.

Inom delkursen analyserar och prövar deltagaren olika strategiska insatser i syfte att säkerställa alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. I delkursen analyseras även olika tillvägagångssätt när det gäller kvalitetsarbete.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagaren kunna:

 • kritiskt analysera olika former av bedömning och betygssättning i relation till matematikutveckling.
 • ge exempel på olika sätt att arbeta individanpassat med barn och elever i behov av särskilt stöd i relation till matematikutveckling.
 • kritiskt analysera pågående skolutvecklingssatsningar i relation till skolans identifierade behov och gällande styrdokument.
 • kritiskt analysera tillvägagångssätt gällande kvalitetsarbete och strategiskt utvecklingsarbete.
 • identifiera möjligheter och brister i det pedagogiska arbetet med att möta behoven hos alla barn och elever och presentera en väl underbyggd plan för förebyggande och åtgärdande insatser på skolnivå i relation till matematikutveckling.

Delkursens arbetsformer

Delkursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, responsarbete, casemetodik och spanarverkstad. Deltagaren förutsätts utnyttja nätbaserade resurser för responsarbete och arbetsmöten.

Delkursens bedömningsformer

Prov 1: Skriftlig tentamen (Written Examination), 6 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.

Prov 2: Skriftlig rapport (Written Report), 6 hp. I detta prov examineras lärandemål 3 och 4.

Prov 3: Muntlig presentation (Oral Presentation), 3 hp. I detta prov examineras lärandemål 5.

För betyget Väl godkänd på hel delkurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av delkursens poängomfattning.

Betygskriterier delges av kursledaren vid delkursens start.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som har tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på 2/3 av kursens poängomfattning.

Delkursens innehåll

Delkursen behandlar teoretiska och metodologiska aspekter i specialpedagogisk forskning samt vetenskapsteori och vetenskapligt förhållningssätt.

Vidare belyses en problematisering och kritisk granskning av fenomen med anknytning till specialpedagogiska frågeställningar med betoning på vald inriktning. Dessutom ingår olika insamlings- och bearbetningsmetoder av kvantitativa och kvalitativa data samt forskningsetiska överväganden.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagaren:

 • kunna redogöra för olika vetenskapsteoretiska synsätt och problem.
 • kunna beskriva samt motivera användningen av olika urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder och analysmetoder inom den kvalitativa respektive kvantitativa forskningstraditionen.
 • utifrån en given frågeställning kritiskt kunna granska och värdera lämpligheten av olika metoder i olika forskningssammanhang.
 • kunna tillämpa och motivera forskningsetiska överväganden.

Delkursens arbetsformer

Delkursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och litteraturstudier. Deltagarna förutsätts utnyttja nätbaserade resurser för responsarbete och arbetsmöten.

Delkursens bedömningsformer

Samtliga lärandemål bedöms i form av en skriftlig tentamen.

Betygskriterier delges av kursledaren vid delkursens start.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som har tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på 2/3 av kursens poängomfattning.

Delkursens innehåll

Delkursen behandlar frågeställningar inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Vidare väljs, gärna i dialog med den egna verksamheten, ett problemområde och en forskningsfråga som är förankrad i speciallärarprofessionen med vald specialisering matematikutveckling.

Deltagaren genomför ett självständigt arbete i samråd med en handledare. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan ha formen av en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, ett gestaltande arbete, en litteraturstudie eller en kunskapsöversikt.

Delkursens lärandemål

Efter avslutad delkurs ska deltagaren kunna:

 • formulera en vetenskaplig problemställning inom ramen för specialpedagogisk praktik med relevans för speciallärarprofessionen med specialisering matematikutveckling.
 • redogöra för och kritiskt reflektera kring teoretiska perspektiv och såväl nationell som internationell forskning i relation till vald problemställning.
 • välja och motivera ett utifrån valt problemområde lämpligt metodiskt angreppssätt med hänsyn till forskningsetiska överväganden.
 • analysera och tolka material utifrån teoretiska perspektiv och relevant forskning i enlighet med vetenskaplig praxis.
 • dra slutsatser av undersökningen samt reflektera kring resultatets betydelse för speciallärarprofessionen samt framtida forsknings- och utvecklingsarbete.
 • redogöra för och reflektera kring forskningsprocessen.
 • presentera undersökningen i form av en vetenskaplig text.
 • argumentera för och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat examensarbete.

Delkursens arbetsformer

Delkursens arbetsformer utvecklas i samverkan mellan deltagare och handledare, med hänsyn till varje examensarbetes inriktning och delkursens mål och syfte.

Delkursens bedömningsformer

Examinationen består av en utredande och argumenterande vetenskaplig text där deltagaren visar att han/hon förvärvat de kunskaper lärandemålen anger. Texten kan kompletteras med egenproduktion i andra uttrycksformer som t.ex film, drama, och/eller bildcollage. I ett seminarium bedöms deltagarens förmåga att försvara det egna arbetet och att opponera på ett annat examensarbete. Efter seminariet ska opponenten lämna ett skriftligt underlag för oppositionen till respondenten.

Om examensarbetet skrivs av två personer förutsätts att deltagarna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska deltagarnas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas.

Betygskriterier delges av kursledaren vid delkursens start.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Utöver i kursplanen angivna bedömningsformer kommer bedömning i samband om validering och tillgodoräkning att kunna ske med andra bedömningsformer. Det som har tillgodoräknats efter validering ingår inte i betygsättningen. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på 2/3 av kursens poängomfattning.

Kursvärdering

Malmö universitet ger deltagare som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för deltagarna. (HF 1:14).