Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kursinnehåll

Kursen består av 4 delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

För tillträde till kursen skall studenten ha genomgått programmets kurser i termin 1 och 2 med godkända resultat omfattande minst 45 högskolepoäng.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter delkurs 1+2 respektive delkurs 3+4. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt