Om kursen

I kursen får verksamma lärare utveckla sin förmåga att implementera teoretiska historiedidaktiska perspektiv i praktisk undervisning. Vi introducerar i kursen ett antal historiedidaktiska begrepp. Begreppens relevans för den praktiska historieundervisningen exemplifieras, diskuteras och problematiseras.

Med utgångspunkt i deltagarnas yrkeserfarenheter relateras begreppen till gällande kursplaner och begreppen används för att konstruera och diskutera undervisningsupplägg, elevövningar och bedömningsuppgifter.

Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt

förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning

alternativt

dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare i grundskolan eller gymnasieskolan utan behörighetsgivande examen, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt