Kurs inom program, Grundnivå
15 hp
Malmö dagtid 100%
18 januari 2021 - 28 mars 2021

Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Grafisk design

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre moment:

Vetenskaplig kunskap (3 hp)

Syftet med det första momentet är att studenterna genom litteraturstudier ska tillägna sig grundläggande kunskap och om teoretiska begrepp och vetenskapliga praktiker inom fältet grafisk design, med fokus på kvalitativa och praktikbaserade metoder. En idéhistorisk orientering av vetenskapliga begreppsbildningar, deras grunder och berättiganden, behandlas utifrån en historisk och samtida global kontext. Visuell kommunikation. Momentet examineras i form av en hemtentamen omfattande 3 hp.

Teori och metod i laborativ form (7 hp)

Under det andra momentet genomför studenterna i grupp praktikbaserade teorilaborationer, där områdesrelevanta teorier och metoder ska appliceras på tre gemensamma cases, med stigande svårighetsgrad. Casen har anknytning till en samtida och global kontext, samt till studenternas vardag. I laboratorierna ska studenterna analysera visuell kommunikation i sin kontext och med utgångspunkt i casets brief producera och kommunicera ett resultat. Laborationerna förbereds genom föreläsningar, stöds av grupphandledning och examineras efter varje avslutat case i muntlig och multimodal form. Examinationen av det första caset omfattar 1,5 hp, det andra 2,5 hp, och det tredje caset 3 hp.

Vetenskaplig undersökning (1,5 hp) och individuell uppsats (3,5 hp)

Under det tredje momentet genomför studenterna med stöd av sin grupp en vetenskaplig undersökning inom huvudområdet: att göra en omvärldsanalys, att planera forskningsaktiviteter, att samla in data, att sammanställa och analysera, att fastställa en forskningsfråga och att skriva samman till en uppsats. Genom att genomföra en undersökning får studenten tillämpa kunskaper i vetenskaplig metodik samt skaffa sig övning och erfarenheter inför examensarbetet. Arbetet med undersökningen och den individuella uppsatsen stöds av grupphandledningar. Den vetenskapliga undersökningen examineras i form en muntlig redovisning (1,5 hp), samt en individuell uppsats (3,5 hp).

Behörighet

Behörighetskrav

Antagen till programmet Grafisk Design(KGGRD) och godkända resultat i samtliga kurser som ingår i programmet Grafisk design på termin 1 och 2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra

sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

email icon K3student@mau.se