Om kursen

I den här kursen ställs olika former av mediepraktiker i fokus, med ett särskilt intresse för målgrupper, publiker och användare. Kursen ger inblickar i medie- och kommunikationsvetenskapens historiska tradition av publik- och användarstudier och hur fältet har utvecklats teoretiskt och metodologiskt fram tills idag. En del av kursen handlar om att lära sig hitta och tolka statistiska data om medieanvändare och publiker. I kursen får du som student även grundläggande kunskaper om målgruppsanalys, samt om vetenskaplig observation som forskningsmetod för att studera människors medieanvändning.

Kursen samspelar delvis med kursen Medieprojekt termin 2 där kunskaperna från den här, och terminens övriga, kurser tillämpas praktiskt i form av ett gestaltande projekt.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Godkända kurser: KK401B-Det föränderliga medielandskapet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).