Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
17 januari 2022 - 3 juni 2022

Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat på 5 delkurser. Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande där reflektion ingår som metod för att utveckla empatiskt och etiskt förhållningssätt. Av terminens 20 veckor är 10 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (delkurs 2 och 3) där utbildning under kvällar, nätter och helger kan ingå. Sjukdomstillstånd, omvårdnad, omvårdnadsprocessen och sjuksköterskans roll diskuteras i förhållande till kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt i förhållande till jämställdhet och hållbar utveckling.

Bedömningsformer för hela kursen

För hela kursen och i delkurs 1 ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. I delkurserna 2-5 ges betygen Underkänd och Godkänd. Betygen i delkurserna sätts utifrån fastställda kriterier (se studiehandledningen). För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs att alla obligatoriska moment är genomförda och att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i respektive delkurs. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget Väl godkänd för både tentamen 1 och tentamen 2 i delkurs 1. Kompensation av frånvaro från obligatoriska moment handläggs i samråd med examinator.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges på schemat. Ingen ledighet beviljas under VFU. För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omtentamenstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om kursen vid nästa kurstillfälle om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om avbrottet görs i samförstånd med examinatorn kan det antingen resultera i att studenten erbjuds en möjlighet till komplettering (samma eller följande termin) eller till att kursen underkänns, beroende på examinatorns bedömning i det enskilda fallet. Eventuell komplettering kan genomföras när praktikplats finns tillgänglig. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

Kursen består av 5 delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.

Meritpoäng inför urval enligt områdesbehörighet 16/A14.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att kursvärdering genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas muntligt till studenterna som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt