Kurs inom program, Grundnivå
30 hp
Malmö | dagtid | 100%
25 augusti 2022 - 13 januari 2023

Om kursen

Kursinnehåll

Kursens innehåll är fördelat på 5 delkurser. Undervisningen utgår från studenternas tidigare kunskaper och baseras på aktivt kunskapssökande där reflektion ingår som metod för att utveckla empatiskt och etiskt förhållningssätt. Av terminens 20 veckor är 10 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (delkurs 2 och 3) där utbildning under kvällar, nätter och helger kan ingå. Sjukdomstillstånd, omvårdnad, omvårdnadsprocessen och sjuksköterskans roll diskuteras i förhållande till kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt i förhållande till jämställdhet och hållbar utveckling. Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap om omvårdnad utifrån kärnkompetenserna avseende ett jämställt hälsofrämjande och förebyggande arbete vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd. Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar kunskaper inom handledning. Studenten ska efter avslutad kurs ha kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för att främja en hållbar utveckling.

Bedömningsformer för hela kursen

För hela kursen och i delkurs 1 ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. I delkurserna 2-5 ges betygen Underkänd och Godkänd. Betygen i delkurserna sätts utifrån fastställda kriterier (se studiehandledningen). För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen krävs att alla obligatoriska moment är genomförda och att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i respektive delkurs. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget Väl godkänd för både tentamen 1 och tentamen 2 i delkurs 1. Kompensation av frånvaro från obligatoriska moment handläggs i samråd med examinator.

Rätt till omprov

Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges på schemat.

Ingen ledighet beviljas under VFU. Vid frånvaro under VFU ska klinisk adjunkt som är ansvarig för bedömningen, handledare och student komma överens om hur komplettering ska ske.

För studenter som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett omprovstillfälle när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga i enligt men den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Den verksamhetsförlagda utbildningen kan avbrytas av studenten eller av examinatorn. I de fall studenten på eget initiativ och utan medgivande av examinatorn avbryter praktiken leder avbrottet till att kursen underkänns och att studenten erbjuds att gå om när utbildningsplats, lärare och handledare är tillgängliga i enligt men den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen om inte det maximala antalet examinationstillfällen redan uppnåtts. Om studenten visat sådan grov oskicklighet under praktiken att klienter, patienter eller brukare riskerar att skadas, kan examinator efter samråd med handledare och prefekt besluta att underkänna studenten i förtid. I de fall detta inträffar kan studenten erbjudas en ny praktik endast under förutsättning att det maximala antalet examinationstillfällen inte redan uppnåtts och att studenten genomgått en prövning av för praktikens genomförande nödvändiga kunskaper och färdigheter. Prövningen görs enligt den individuella plan som upprättas vid dessa tillfällen. Studenten har rätt att inom ett år efter avbrottet genomgå två prövningar enligt denna plan.

Kursen består av 5 delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt