Om kursen

Denna kurs ges som del av program:

Receptarieprogrammet

Kursinnehåll

Studenten ska utveckla teoretiska och praktiska kunskaper i analysmetoder inklu-sive bioanalysmetoder relevanta för analys av läkemedel. Det övergripande målet för kursen är att studenten ska kunna bedöma, värdera och kritisera metoder och resul-tat som dokumenteras vid utveckling av läkemedel som relaterar till analytisk kemi.

Vidare att bredda och fördjupa sig inom yrkesrollen med inriktning på att läsa och förstå dokumentation och information om läkemedel.

Kursen består av två delkurser:

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt in-formerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvär-deringarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt