Om kursen

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser. Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om teorier och modeller för ledarskap, organisationer och patientsäkerhet. Dessa kunskaper reflekteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv för att självständigt kunna leda arbetet inom sluten och primärkommunal medicinsk vård.

Kursen syftar även till att utveckla kunskaper inom kvalitetsarbete och förbättringskunskap för att kunna leda ett promotivt och preventivt arbete utifrån hållbarhetsutveckling.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp, yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt