Om kursen

Denna kurs på avancerad nivå går över ett helt läsår med digitala träffar under sen eftermiddagstid ungefär en gång i månaden. Den vänder sig till dig som har genomfört en handledarutbildning på grundläggande nivå och vill ta nästa steg för att fördjupa och förfina dina kunskaper.

I kursen får du utveckla din förmåga att stödja och bedöma professionsutveckling. Tillsammans med övriga kursdeltagare fördjupar du dina kunskaper om hur olika handlednings- och samtalsmodeller kan användas i handledning av både kollegor och studenter. Kursen tar upp såväl yrkesetiska och skolkontextuella dilemman.

Kursen ges i samarbete med Högskolan Kristianstad.

Kursinnehåll

Kursen behandlar och problematiserar olika handledningsmodellers funktion och villkor för professionsutveckling i såväl kollega- som i studenthandledning. I relation till olika handledningssituationer behandlas yrkesetik, skolkulturer och andra sociala och kulturella påverkansfaktorer. I kursen diskuteras formativa och summativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen. Kursen belyser även hur yrkeskompetens kan identifieras och bedömas på ett tillförlitligt och likvärdigt sätt för att stödja såväl nyutbildade lärares som lärarstudenters professionsutveckling.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Akademisk yrkesexamen för undervisningssektorn, samt handledarutbildning på grundnivå om 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).