Om utbildningen

Vill du arbeta med barn och ta vara på deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du bli grundlärare för elever i årskurserna 4-6.

Förutom gedigna kunskaper i de ämnen som du kommer att undervisa i lär du dig att stödja dina elevers kunskapsutveckling och att bedöma och betygsätta deras prestationer. Du lär dig att skapa en trygg miljö för dina elever att lära och utvecklas i, och du utvecklar din förmåga att förebygga och hantera konflikter. Du kommer att spela en viktig roll för många barns lärande och utveckling.

Redan under första terminen får du känna på yrket på en skola där du sedan är placerad under större delen av utbildningen. Den täta kontakten med skolan gör att du kan använda dina praktiska erfarenheter i de teoretiska studierna.

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera barns utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Särskild vikt läggs vid att du som blivande lärare utvecklar din interkulturella kompetens och förmåga att leda pedagogisk verksamhet och undervisning där barn och unga med olika bakgrund möts och lär.

Det här är en programinriktning av Grundlärarutbildning

Fyra undervisningsämnen

Du studerar fyra undervisningsämnen matematik, svenska och engelska, och därutöver väljer du att studera antingen samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen/teknik, idrott och hälsa, musik eller bild. I samtliga ämnen lär du dig planera, genomföra och analysera undervisning samtidigt som din egen kompetens i ämnet utvecklas.

Observera att Idrott och hälsa 1/Idrott och hälsa A är ett behörighetskrav för att kunna välja idrott och hälsa som fjärde undervisningsämne.

Ett fördjupningsämne

Du väljer ett fördjupningsämne bland ämnena matematik, svenska, engelska, samhällsorienterande ämnen eller naturorienterande ämnen/teknik. I ditt fördjupningsämne skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. 

Verksamhetsförlagd utbildning

Förutom teoretiska studier ingår verksamhetsförlagd utbildning (30 hp) på en skola där du får insikter i skolans verksamhet och vad läraryrket innebär. Här utvecklar du din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet under ledning av erfarna lärare.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Utbildningen innehåller också en utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) som behandlar frågor som är centrala för lärare. En del av den utbildningsvetenskapliga kärnan läser du i ämnesstudierna. Det gäller till exempel teori om lärande. Andra delar studerar du i separata kurser såsom pedagogiskt ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik.

Vid Malmö universitet studerar du i en kreativ miljö vid ett modernt universitet där teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning varvas genom hela utbildningen. Du studerar vid ett universitet med en forskningsmiljö som har fokus på samtidens barn och ungdom och villkoren för barns och ungas lärande.

Som student har du många möjligheter till utlandsstudier då Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen. På grundlärarutbildningen 4-6 kan du ansöka om utbytesstudier termin sex.

Utbildningen leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. Efter utbildningen kan du arbeta som grund­lärare i grundskolans årskurs 4-6.

En god arbetsmarknad väntar

Eftersom att antalet barn i grundskoleålder beräknas öka är arbetsmarknaden god för en examinerad grundlärare.

Se Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för grundskollärare

Fördjupningsämnen och kurser inom programmet

I utbildningsplanen hittar du fördjupningsämnen och vilka kurser som ingår i programmet.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

För Amanda är kreativiteten i skolan viktigast

Amanda Ireman läste grundlärarutbildningen på Malmö universitet och jobbar nu som lärare för en mellanstadieklass på en skola i Lund.

För Amanda är kreativiteten i skolan viktigast

Amanda Ireman läste grundlärarutbildningen på Malmö universitet och jobbar nu som lärare för en mellanstadieklass på en skola i Lund.

Varför valde du att läsa till grundlärare i årskurs 4–6?

– Jag var inne på att läsa någon annan utbildning. Det stod mellan gymnasielärare och 4–6-lärare. Jag tycker att man har störst möjlighet att påverka eleverna i den åldern. De är väldigt mottagliga och kan grunderna – de kan läsa, skriva och räkna, och så bygger man vidare på de kunskaperna. I senare ålder har du inte möjlighet att förändra på samma sätt.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från dina studier?

– Det var mycket praktik under utbildningen, och jag fick komma ut tidigt i klasserna 4, 5 och 6 och testa mina vingar och utvecklas. Under praktiken lärde jag mig mycket och såg andra bitar av yrket som inte bara är ämneskunskap. På universitetet lärde jag mig mest teori, och det andra fick jag plocka upp på min praktik.

Hur ser du på din roll som lärare i framtiden?

– Jag känner att jag vill förändra skolan. Det är ett väldigt stort uppdrag, men min plan är att jobba kreativt. Skolan ska i första hand vara rolig, för har man roligt så lär man sig mer. För som skolan ser ut, och som den traditionellt alltid gjort – läsa, skriva, räkna och jobba individuellt – tappar man andra värden. Sverige är ett av världens mest innovativa länder, vilket är fantastiskt, men vill vi fortsätta vara det måste vi också jobba med kreativiteten i skolan, annars kommer vi inte att vara lika innovativa om tjugo år.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se