Fakta

Kontaktperson:
Manne Gerell
Finansiär:
  • Länsförsäkringar Skåne
Ansvarig vid Mau:
Manne Gerell
Samarbetspartners:
  • Polisområde Malmö Blekinge tekniska högskola
Projektperiod:
01 januari 2020 - 31 december 2024

Om projektet

Projektet har som mål att minska brottslighet och otrygghet i Malmö och Skåne genom forsknings- och utvecklingsarbete som kan leverera kunskap och verktyg för att uppnå en förbättrad verksamhet inom polisen, och i förekommande fall andra organisationer. För att uppnå detta genomförs terminsvis forsknings- och utvecklingsprojekt kring konkreta frågor vilka tas fram i dialog mellan forskargruppen, polisen och eventuellt andra aktörer. Tanken är att snabbt kunna leverera analyser och ta fram kunskap som kan resultera i ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Bakgrund

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete har varit i fokus på senare tid i Sverige, och inte minst i Malmö där det både förekommit mycket brottslighet som skapat negativa rubriker - och brottsförebyggande projekt som skapat positiva rubriker. Samtidigt är det ett faktum att det mesta av det som görs inom polis och andra myndigheter egentligen aldrig har utvärderats, och vi vet mycket lite om huruvida det som görs är effektivt. För att kunna utveckla ett effektivare arbete som kan leda till mindre brottslighet, mindre otrygghet och mindre lidande i samhället finns det därför ett stort behov av forsknings- och utvecklingsarbete som kan bidra till mer kunskap om vad som fungerar bra, vad som inte fungerar bra, och hur vi kan vidareutveckla våra metoder så att det ska fungera bättre.

Projektbeskrivning och organisation

Projektet har uppkommit genom en donation från Länsförsäkringar Skåne som tryggar finansiering i fem år för att bedriva praktiknära forskning som kan leda till bättre förebyggande och trygghetsskapande arbete. Projektet genomförs inom ramen för det samarbete som institutionen för kriminologi vid Malmö universitet haft med polisområde Malmö under en längre tid. Forskargruppen leds av docent Manne Gerell, och kompletteras med olika kompetenser för att bedriva tvärvetenskaplig forskning. I nuläget ingår förutom Gerell epidemiologen Carolina Ellgren (MaU) samt datavetarna Martin Boldt och Anton Borg i forskargruppen. Beslut om forskningens inriktning, metod och genomförande fattas av forskargruppen, men vilka ämnen/frågor/problem som ska studeras tas fram i dialog med polisen för att de fynd som framkommer ska vara relevanta i den polisiära vardagen. I nuläget är samarbetet inriktat mot polisområde Malmö, men i framtiden kan det komma att breddas till andra polisområden och andra aktörer, till exempel kommuner. Huvuddelen av arbetet är tänkt att utgöras av mindre forskningsprojekt på terminsbasis, där det hålls ett möte i början av varje termin för att besluta om vilka frågor som ska vara i fokus. Det kan dock hända att även mer långsiktiga projekt initieras, beroende på vilka behov och möjligheter som identifieras av forskargruppen i dialog med andra aktörer.

Publikationer

Ett första delprojekt har redovisats gällande insatser mot narkotikaförsäljning och annan brottslighet i utsatta områden i Malmö, där drönare (UAS) har understött insatserna. UAS uppfattas som ett nyttigt redskap av polisen för att få en bild av situationen och kunna följa misstänkta förövare.

Utvärderingen finner dock ej att insatsen lett till minskad brottslighet eller otrygghet. På grund av svårigheterna med att arbeta i utsatta områden, och i synnerhet under rådande pandemi, är dock svarsfrekvensen på de enkäter som samlats in väldigt låg och det finns därför en stor osäkerhet i analysen.

Utvärdering av UAS-understött polisarbete i utsatt område: polisens uppfattning om metoden samt insats

December 2023

Evaluating the impact of an informational postcard campaign on telephone scams targeting the elderly