Fakta

Kontaktperson:
Martin Berg
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Martin Berg
Projektperiod:
01 januari 2021 - 31 december 2024
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Automatiseringsteknologier omvandlar i ökande grad organisationer runt om i världen. Automatisering är inte längre enbart en fråga om att skapa föremål utan handlar i ökande grad om att fatta beslut. Automatiserat beslutsfattande (här förkortat ADM av engelskans Automated Decision-Making) implementeras i organisationer för att säkerställa effektivitet, produktivitet och precision.

Under senare tid har exempel på automatisering i offentlig förvaltning blivit uppmärksammade. Ungefär tjugo kommuner har implementerat ADM varpå kritiska röster har höjts mot detta som ett hot mot professional praktik. Studier har pekat på hur dessa förändringar kan utmana arbetet i offentliga institutioner, men i dagsläget finns ingen forskning om den sociala dynamiken i implementering av ADM, från design av sådana system, till policyskapande och beslut om deras integrering i verksamhet, till hur det känns att arbeta med ADM som ett slags ”algoritmisk kollega”.

Forskningsfrågor inom projektet

Med ett initialt fokus på ADM för försörjningsstöd i tre regioner svarar detta etnografiska projekt mot denna brist genom att arbeta med följande forskningsfrågor:

  1. Hur förväntar sig utvecklare vid offentligt upphandlade IT-företag att ADM kan ge stöd till eller ersätta arbetsuppgifter i offentlig förvaltning?
  2. Hur förväntar sig politiker och chefer att existerande och framtida ADM kan integreras i den offentliga förvaltningens organisationsstrukturer och institutionella ryggrad?
  3. Hur uppfattar och interagerar tjänstepersoner i offentlig förvaltning med ADM och hur föreställer de sig arbete med framtida ADM? Genom att förstå ADM som ett socialt fenomen, i design, implementering och konsekvens, producerar detta projekt viktig kunskap om utvecklingen mot en ”smart” offentlig förvaltning.

Med fokus på maktrelationer och potentiell friktion mellan intressenter på olika nivåer visar projektet nya sätt att resonera kring ADM med hänsyn till hur människor oundvikligen är sammanvävda med dessa system och deras effekt och affekt.