Fakta

Kontaktperson:
Karin Grundström
Finansiär:
  • Formas – Vetenskapsråd för hållbar utveckling
Ansvarig vid Mau:
Karin Grundström
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • Daniela Lazoroska - Roskilde universitet
  • Irene Molina - Uppsala universitet
Projektperiod:
01 juli 2020 - 30 mars 2024
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med projektet är att studera bostadsojämlikhet genom att analysera hur och varför privilegierade respektive utsatta grupper bostadsdelar.

I spåren av segregation och bostadsojämlikhet har flera former av bostadsdelning vuxit fram, d.v.s. boendeformer där individer som inte är släkt bor tillsammans. Bostadsdelande är ett nytt fenomen som kan leda till stark utsatthet, såväl som till gemenskap och det kan vara ett sätt att marknadsföra trånga bostäder till ett högt pris.

Forskargruppen kommer att analysera statistik, genomföra en kartläggning av bostadsdelande på nationell och lokal nivå och genomföra sex fallstudier i Malmö och Stockholm.

Projektet omfattar tre sammanlänkande delstudier:

  1. Politik. Här undersöks vilka politiska beslut, regler och ekonomiska incitament som påverkar bostadsdelande samt hur myndigheter och byggbransch resonerar.
  2. Förekomst. Här görs en kartläggning över hur många individer som bostadsdelar, var det främst är vanligt och huruvida det överlappar med socio-ekonomisk och etnisk polarisering.
  3. Praktik. Här görs en jämförelse av vilka regler och gränser som ställs upp för bostadsdelande, av utsatta respektive privilegierade grupper.

Forskningen sker i nära samarbete med bostadsforskningsmiljöer, aktörer på bostadsmarknaden samt en internationell forskargrupp specialiserad på bostadsdelande. Det övergripande målet är att bidra med underlag för att motverkar exploatering av boende, främja ett hållbart bostadsdelande och en social bostadspolitik. Projektet är kopplat till en internationell advisory board och en nationell referensgrupp.