Fakta

Kontaktperson:
Robert Walldén
Finansiär:
  • Crafoordska stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Robert Walldén
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2022 - 31 augusti 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Med tanke på hur omdebatterat skolämnet svenska som andraspråk (sva) är har den undervisningspraktik eleverna möter i ämnet belysts i överraskande ringa utsträckning. Detta gäller särskilt i tidigare skolår. Inom detta projekt används etnografiska insamlingsmetoder för att studera läs- och skrivdidaktiska förlopp i sva på mellanstadiet. Teoretiska och analytiska utgångspunkter utgörs av socialsemiotiska perspektiv på undervisningstexter.

Det övergripande syftet är att bidra med ny kunskap om förutsättningar sva-lärare skapar för elevers deltagande i ämnesspecifika textpraktiker. Projektgruppen består av Robert Walldén (projektledare och huvudsökande), Eva Wennås Brante (medsökande) och Anna Lindholm (projektforskare).