Fakta

Kontaktperson:
Vjollca Haxha
Finansiär:
  • Fakulteten för hälsa och samhälle
  • Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 november 2021 - 01 juni 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka samspelet mellan föräldrar och professionella som svarar för samhällets insatser när barnet har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Bakgrunden till studien är att föräldrar och barn är beroende av professionella för att kunna få tillgång till stöd och service. Denna relation mellan föräldrar och professionella (som till exempel LSS-handläggare, vårdpersonal, skolpersonal) präglas ofta av en obalans. Det handlar till exempel om vem som ska bestämma vilket stöd som blir bäst, omfattning av stödet och formerna för stödet.

Synsättet idag är att barnet, föräldrarna och professionella tillsammans ska komma överens. Eftersom barns självbestämmande är villkorat av vuxnas bedömningar om vad som är bra för barnet, vilar därför ett tungt ansvar på föräldrar och professionella att gemensamt skapa lösningar som fungerar för barnet och familjen något som tidigare forskning visar kan vara svårt att uppnå. Det behövs därför mera kunskap för att förstå det som sker i framför allt interaktioner mellan föräldrar och professionella och den relation som därmed etableras.