Fakta

Kontaktperson:
Elisabet Apelmo
Finansiär:
  • Norrbacka-Eugeniastiftelsen
  • Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Ansvarig vid Mau:
Elisabet Apelmo
Projektperiod:
03 april 2018 - 30 juni 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Att leva med en synlig normbrytande funktionalitet innebär att ständigt vara sedd och hantera blickar. Blickarna är ofta influerade av kulturella narrativ om brist, tragedi eller hjältemod, och kan mötas, undvikas eller utmanas. Inom scenkonsten har personer med normbrytande funktionalitet haft större möjlighet att styra över hur de framstår.

Danskonsten är ett särskilt intressant exempel då kroppen och dess rörelser står i centrum. Under de senaste tio åren har flera dansprojekt som inkluderar dansare med normbrytande funktionalitet startats i Sverige, både inom befintliga danskompanier och utanför institutionerna. Studiens syfte är att utforska erfarenheter, strategier och visioner bland dansare med och utan en synlig, fysisk normbrytande funktionalitet och ledare (konstnärliga ledare, koreografer, projektledare) som arbetar inom dessa kompanier.

I FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2006 är icke-diskriminering, deltagande, lika möjligheter och tillgänglighet centrala mål. Dessutom understryks rätten att delta i kulturlivet och att utveckla sin kreativa, konstnärliga och intellektuella potential. Studier från Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån visar dock att människor med normbrytande funktionalitet har en sämre ekonomisk situation, fler hälsoproblem och är arbetslösa i större utsträckning än övriga befolkningen. Projektets mål är att identifiera och analysera de metoder och strategier som används och därigenom bidra till utvecklingen av nya verktyg för inkluderande arbete inom såväl scenkonst som i övriga samhället.