Fakta

Kontaktperson:
Maja Povrzanovic Frykman
Finansiär:
  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
Ansvarig vid Mau:
Maja Povrzanovic Frykman
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Project advisors: Regina Römhild (Institute for European Ethnology: Humboldt University – Berlin)
  • Moritz Schramm (Institute for the Study of Culture: University of Southern Denmark – Odense)
Samarbetspartners:
  • Eleonora Narvselius (Lunds universitet - projektmedlem)
  • Cristine Sarrimo (Lunds universitet - projektmedlem)
  • Barbara Törnquist (Lunds universitet - projektmedlem)
Projektperiod:
01 juli 2021 - 31 december 2024

Om projektet

Migranters väg till ledande positioner i Europa är fylld med motsättningar och utvecklas inte i samma takt inom alla professionella områden. I det här projektet undersöks hur personer som identifierar sig själva som migranter eller som personer med migrantbakgrund har etablerat sig inom akademi- och kulturproduktionsfälten i det nutida Sverige; det är de två fält som har den högsta representationen av migranter i ledande positioner bland offentliga institutioner.

Internationellt anknyter projektet till den växande europeiska debatten och forskningen om ‘postmigrations’-samhället. Där uppmärksammas antagonistiska förhållningssätt till migration samt kampen om deltagande och representation, men även nya allianser som skapas utan att de grundas på ursprung eller kulturellt arv. Vårt empiriska intresse riktas mot universitetslärare och forskare, författare, kulturjournalister och de verksamma inom musik, teater och film.

Genom kvalitativa intervjuer kommer vi att studera deras vägar till erkännande och professionellt inflytande. Projektet förenar etnologi, migrations- och litteraturstudier, och undersöker olika konstellationer av allianser mellan migranter, deras ättlingar och ‘infödda’ svenskar; det fäster särskild vikt vid rollen som vänskap spelar. Professionellt inflytande och synlighet står i fokus, liksom hur villkoren skiljer sig åt mellan de två fälten. Projektet kommer också att bidra med ny kunskap om det alltför lite utforskade arabiskspråkiga kulturfältet i Sverige.

Mer utförlig information om projektet