Fakta

Kontaktperson:
Lisa Ringblom
Finansiär:
  • Forskningsrådet för hälsa arbete och välfärd (Forte)
Ansvarig vid Mau:
Lisa Ringblom
Projektperiod:
01 januari 2023 - 31 december 2024

Projektbeskrivning

Andelen kvinnor har under de senaste decennierna ökat markant i flera tidigare mansdominerade yrkeskårer, som exempelvis läkare och jurister. Gemensamt för dessa är att de är välbetalda högstatusyrken som kräver högre utbildning. Men vad är det som gör att kvinnor nu också ökar i antal inom flera mansdominerade arbetarklassyrken och mer specifikt inom yrkeskåren lastbilsförare? I Sverige består yrkeskåren lastbilsförare idag av cirka åtta procent kvinnor.

Det finns dock goda skäl att tro att den siffran kommer att öka betydligt under de närmsta åren. Att intresset för yrket växer blir exempelvis synligt på gymnasieskolans Fordons- och transportprogram, där 24 procent av de antagna hösten 2020 var kvinnor. De mekanismer som skapar och upprätthåller ojämställdhet i arbetslivet vet vi idag en hel del om. Däremot har vi inte lika mycket kunskaper om vad är det som händer när jämställdheten förbättras. Därför behövs mer kunskap om hur könsintegrerande processer fungerar och därmed hur könsnormer och könsmönster i yrkeslivet kan förändras och utmanas.

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur könsintegrerande processer i mansdominerade arbetaryrken kan förstås och förklaras, och därmed hur jämställdheten kan förbättras. Studiens genomförande baseras på en kvalitativ forskningsmetodik med utgångspunkt i kvinnors berättelser och erfarenheter av lastbilsföraryrket och dess arbetsorganisationer. Det empiriska materialet utgörs av deltagande observationer, intervjuer med kvinnor som arbetar som lastbilsförare samt med nyckelpersoner med goda kunskaper om branschen, jämställdhetsfrågor och dess utveckling över tid.