Fakta

Kontaktperson:
Marie Nordström
Finansiär:
  • SASUF
Ansvarig vid Mau:
Marie Nordström
Samarbetspartners:
  • Ulrika Lindmark - Karlstad university - Sverige
  • Angelique Kearney - Wits university - Sydafrika
  • Yolanda Malele-Kolisa - Wits university - Sydafrika
  • Dee Mtyongwe - Central University of Technology - Sydafrika
  • Daveyrose Ralephenya - Central University of Technology - Sydafrika
  • Pumla Sodo - Wits university - Sydafrika
Projektperiod:
01 juni 2019 - 31 december 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Bakgrund

Förekomsten av karies varierar med socioekonomiskt status. Trots vissa förbättringar i munhälsan är orala sjukdomar såsom karies fortfarande ett globalt folkhälsoproblem.

Syfte

Denna studie applicerar ett hälsofrämjande (salutogent) förhållningsätt. Syftet är att undersöka orsakerna bakom resiliens mot karies i två låg socioekonomiska områden i Sydafrika.

Material och metoder

Studien är i linje med en svensk studie baserad på ett samarbete genom South Africa-Sweden University Forum (SASUF). Vid en munhälsoundersökning identifierades kariesfria individer som bjöds in till djupintervju. Fyrtio deltagare (18+ år) rekryterades från låg socioekonomiska områden i Johannesburg och Mangaung, Sydafrika. Dataanalysen innefattar beskrivande analys av de oberoende variablerna (ålder, kön och civilstånd, socioekonomisk status med anställningsstatus, socialbidrag, inkomstnivå). Tematisk innehållsanalys kommer att användas för att analysera transkriptionerna från de ljudinspelade djupintervjuerna.

Relevans

Resultaten förväntas att bidra till en djupare förståelse för hur resiliens kan vara en hälsoresurs för kariesfria individer i lågt socioekonomiska områden. Att stärka förmågor och tillgångar är en väsentlig del av att främja hälsa och välbefinnande. Studien hoppas kunna stödja det salutogena arbetet inom tandvården som syftar till att öka resiliensfaktorer som en resurs för oral hälsa.