Fakta

Kontaktperson:
Börje Sellergren
Finansiär:
 • Malmö universitet
 • KK-stiftelsen
Ansvarig vid Mau:
Börje Sellergren
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
 • Daniel Aili
 • Torbjörn Bengtsson
 • Rolf Lood
 • Gizem Ertürk
Samarbetspartners:
 • Linköping university
 • Örebro university
 • Lund university
 • Bo Mattiasson (Capsenze)
Projektperiod:
01 september 2018 - 31 december 2024

Projektet "Detektion och mätning av biomarkörer" utgör en väsentlig del av Foresight-programmet genom att det utvecklar och tillhandahåller sensorer och detektionsteknologier för parodontitbiomarkörer som identifierats av gruppen "Identifiering av biomarkörer för parodontit". Projektet är kemi/fysik-orienterat och inkluderar fem samarbetspartners med kompletterande expertis som omfattar artificiell receptordesign, biosensorvetenskap och teknologi och nanoplasmoniska sensorer.

Foresights övergripande tillvägagångssätt är baserat på identifiering och validering av prediktiva molekylära biomarkörer som är intimt involverade i sjukdomsprocesser. Detta kräver verktyg för att mäta dem in vivo. I detta projekt förutser vi utvecklingen av en sensorplattform som kommer att möjliggöra utbredd screening och validering och banar väg för högkvalitativa kliniska studier och i förlängningen tidig upptäckt av risk för allvarlig sjukdom. I brist på a priori kunskap om vilken faktor som kommer att ha prediktiv betydelse (proteasaktivitet eller specifika biomarkörnivåer) kommer vi att ta ett brett tillvägagångssätt som kombinerar olika igenkänningsprinciper för biomarkörer med olika principer för signalöverföring.

Projektet kommer att ta upp följande frågor:

 • Kan våra nanoplasmoniska sensorer detektera kliniskt relevant generell eller specifik proteasaktivitet?
 • Kan våra optiska eller elektrokemiska molekylärt präglade polymerer (MIP)-baserade affinitetssensorer detektera kliniskt relevanta nivåer av gingipainer?
 • Kan affinitets- och aktivitetsbaserade sensorer kombineras i en sensorplattform?
 • Kan vi utveckla affinitetsbaserade sensorer som kan detektera kliniskt relevanta nivåer av biomarkörer från värden?

För att bemöta dessa frågor kommer följande åtgärder att vidtas

Utveckling av aktivitetssensorer

 • Nanoplasmoniska sensorer för mätning av proteasaktivitet kommer att utvecklas med antingen en fiberoptisk eller papper/stickbaserat sensorformat för att mäta förändringar i brytningsindex vid spetsen av den optiska fibern eller papperet.

Utveckling av MIP affinitetssensorer

MIP affinitetssensorer för mätning av gingipainer (Rgp och Kgp) eller värd biomarkörer kommer att utvecklas genom kontakttryckning eller nanogel-imprinting-metoden för intakta proteiner eller lösningsmedelsexponerade epitoper. Både optisk (fluorescens eller nanoplasmonisk) eller elektrokemisk (kapacitiv) signalöverföring kommer att undersökas. Kombination av affinitets- och aktivitetsbaserade sensorer kommer att bedömas.

Sensorvalidering

Sensorprototyperna kommer att valideras genom benchmarking med andra bioanalyser och lämnas tillbaka till delprojektet "Identifiering av biomarkörer för parodontit" för ytterligare verifiering. Verifiering kommer här att utföras på prover som nära representerar individer där den kliniska riskbedömningen kommer att användas. Kandidatbiomarkörspecificitet kommer att bedömas i prover från grupper av individer med "hög risk" respektive "låg risk".