Fakta

Kontaktperson:
Fredrik Mohammadi Norén
Finansiär:
 • Vetenskapsrådet
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • Projektledare: Pelle Snickars (Lunds universitet)
 • Projektforskare: Johan Jarlbrink (Umeå universitet)
 • Projektforskare: Erik Edoff (Umeå universitet)
 • Projektforskare: Alexandra Borg (Uppsala universitet)
 • Projektforskare: Måns Magnusson (Uppsala universitet)
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2024

Om projektet

De svenska välfärdsåren utgör en period av förändring, med utbyggda institutioner, nya levnadsmönster och förändrade relationer till omvärlden. Inte minst 1960-talet har framhävts som decenniet då politik och kultur radikaliserades, gamla auktoriteter utmanades och nya delar av världen placerades på kartan. Men trots att perioden är väl utforskad finns det anledning att återvända till den med metoder som låter oss studera diskursiva förändringar på makronivå. Med tillgång till storskaliga digitaliserade textsamlingar från politikens, nyhetsmediernas och kulturens sfärer kan gamla frågor ställas på nytt, samtidigt som relationen mellan de olika samhällssfärerna kan utforskas i detalj.

Forskningsprojektet Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989 – med den engelska akronymen WeStAc – är ett samarbete mellan Umeå universitet, Uppsala universitet och Kungliga biblioteket.

Projektets syfte

Projektet har ett tvådelat syfte:

 • att etablera system och rutiner för att digitalisera och kurera stora textmaterial som möter de krav som digital forskning ställer,
 • samt att kartlägga diskursiva mönster i välfärdsårens texter.

Ofta har massdigitalisering bedrivits utan insikter och krav från forskare som arbetar med hela textkorpusar och digitala metoder. Inte sällan har därför digitala resultat varit så bristfälliga att det varit svårt att använda i sådan forskning. WeStAc angriper detta problem genom att bedriva digitalisering och digital forskning parallellt – och i samspel med varandra. I projektet digitaliseras och kureras texter i syfte att möta forskningskraven, samtidigt som projektets empiriska forskningsdel ger kontinuerlig feedback tillbaka till de instanser som digitaliserar och iordningställer texterna som dataset. WeStAc kommer att arbete med tre massiva dataset (se separat rubrik), där de olika textsamlingarna är valda för att representera tre centrala sfärer i det svenska välfärdssamhället: politikens, mediernas och kulturens.

Projektet är indelat i tre arbetspaket:

 • (WP1) digitalisering & datakurering,
 • (WP2) textanalys & modelering
 • samt (WP3) välfärdsstaten analyserad.

I korthet utgör grundfrågorna till alla dataset om övergripande diskursiva förändringar är lika påtagliga som tidigare forskning antagit, eller om de uppvisar oväntade kontinuiteter. Finns det exempelvis kvardröjande diskurser, eller är diskursiva förändringar mer påtagliga i vissa sfärer och genrer jämfört med andra? Tre tidstypiska metatrender kommer att utforskas med den samlade textmassan som grund: globalisering, individualisering och emancipation.

Metoder

WeStAc kommer att använda tre metodologiska modeller för att fånga språkliga och ämnesmässiga mönster över tid:

 • topic modeling – som utifrån samförekommande ord kan identifiera innehållsliga ämnen och diskurser samt deras utbredning,
 • named entity recognition (NER) – som lokaliserar person-, organisation- och platsnamn i texterna,
 • samt så kallad word embedding – som gör det möjligt att beräkna relationen mellan enskilda ord och den omgivande språkliga kontexten.

Med dessa metoder kan förekomster av geografiska platser studeras över tid, liksom innehållsliga teman i politiska debatter, romaner och nyhetstexter, samt enskilda nyckelords användning och skiftande betydelser. Härutöver undersöks enskilda dataset med metodologiska modeller anpassade för specifika genrer.