Sedan 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Men mycket arbete återstår med att få den fullt ut tillämpad i praktiken inom offentlig verksamhet. På Malmö universitet görs flera satsningar kring att kommunicera med barn utifrån ett barnrättsperspektiv.

– Det handlar om hur verksamheter arbetar och kommunicerar med barn. Språkbruket är väldigt viktigt. Barn är inte en homogen grupp och Barnkonventionen ger inte en lösning utan barn måste involveras i det dagliga kommunikationsarbetet, säger Ulrika Sjöberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Kurs till yrkesverksamma

Kursen Strategisk kommunikation utifrån ett barnrättsperspektiv riktar sig till redan yrkesverksamma som vill utveckla sin kompetens inom området. Först kurstillfället var höstterminen 2022 och studenterna är verksamma i exempelvis en myndighet eller en kommun.

– Frågan är mycket större än att ha en hemsida om Barnkonventionen. Någon inom organisationen måste ha mandat att arbeta aktivt med frågorna, och att nödvändiga resurser som tid och personal finns, säger Ulrika Sjöberg, som forskar om bland annat barns medie- och informationskunnighet, barns rättigheter och strategisk kommunikation.

Frågan är mycket större än att ha en hemsida om Barnkonventionen.

Ulrika Sjöberg

Ska finnas med i all offentlig verksamhet

Att Barnkonventionen blivit svensk lag innebär bland annat att barnrättsperspektivet ska säkerställas i all offentlig verksamhet. Ett barn måste kunna förstå vad ett domslut grundar sig på, eller vilka pengar som läggs på barn i en kommunal budget, exemplifierar Ulrika Sjöberg.

Tillsammans med medieforskaren Carolina Martinez förbereder hon en ansökan till forskningsrådet Forte för ett projekt som handlar om hur kommuner kan implementera Barnkonventionen i sin digitala kommunikation. Ansökan görs i samarbete med Malmö stad.

– Det handlar om att kommunicera hur barn på ett begripligt sätt får tillgång till beslut som berör dem, säger Ulrika Sjöberg.

Digitalisering och barns rättigheter är också i fokus för kunskapsmiljön Children’s DigiRights som de båda forskarna vill bygga upp på Malmö universitet. Miljön ska omfatta såväl forskning som utbildning och samverkan.

– Vi vill samla aktörer som värnar om och arbetar för att stärka barns rättigheter och de digitala processer som kan främja detta. Att värna barnrättsperspektivet är en samhällutmaning, säger Ulrika Sjöberg.

Text: Magnus Jando