Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska utveckla övergripande kunskap om och förståelse av byggandets del i en hållbar samhällsutveckling, och om de aktörer, regler och processer som medverkar vid planering, produktion och förvaltning. Dessutom ska studenten utveckla förståelse av olika yrkesroller i olika skeden av byggprocessen och sådant underlag som utgör informationsbärare. Studenten utvecklar även kunskap i grundläggande byggteknik, i begrepp och enklare tekniska lösningar och utvecklar grundläggande färdighet i att producera enklare digitala informationsmodeller samt i att skriva rapporter.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt