Om kursen

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sina kunskaper inom ämnesområdet hållbart byggande med tyngdpunkten på effektivt utnyttjande av naturresurser och minskad miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Studenterna ska också utveckla både sina allmänna och analytiska färdigheter i att förstå byggnadens roll ur ett samhällsperspektiv och hur byggbranschen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav, godkända kurser:

  • BG319A - Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion
  • BG315A - Husbyggnad, teknik och funktion, momenten Tentamen 1 och Inlämningsuppgifter 1.
  • BG324A - Byggnaden som system, momenten Tentamen 2 och Inlämningsuppgift 2.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt