Om kursen

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter i användningen av grundläggande datavetenskapliga forskningsmetoder och färdigheter i muntlig och skriftlig presentation.

Denna kurs ges som del av program:

Informationsarkitekt Systemutvecklare

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap med progression inklusive DA211A Introduktion till studier i datavetenskap alternativt DA154A Introduktion till datavetenskap.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt