Om kursen

Syftet med kursen är att skapa insikt och förtrogenhet med företagsekonomiska grundbegrepp och problemområden inom ekonomistyrning med fokus på fastighetsföretagande. Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering och finansiella och icke-finansiella mål med stöd av styrmedel såsom kalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar och prestationsmätning. Under kursen skapas insikt om hur ekonomistyrning kan användas för att hantera olika beslutssituationer och vilken roll ekonomistyrningen har i olika typer av verksamheter när det gäller kassaflödesanalys och investeringsbedömning, vilka är av särskild vikt för inom fastighetsföretagande och fastighetsförmedling. En uppgift för ekonomistyrningen är att sammanföra hållbarhetsaspekter, såsom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med ekonomistyrningens styrmedel för att uppnå en hållbar utveckling.

Denna kurs ges som del av program:

Fastighetsföretagande Fastighetsförmedling

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

usstudent@mau.se