Om kursen

Kursinnehåll

Kursen avser att kursdeltagaren ska skaffa sig en innehållsrik och bred referensram när det gäller det akademiska lärarskapets innehåll och förutsättningar. Kursen syftar även till att ge en grund för utveckling av lärarens didaktiska och pedagogiska kunskaper och färdigheter. Utöver detta ska kursen bidra till att skapa kontaktytor över organisatoriska och akademiska gränser inom universitetet.

Kursen ger en introduktion till Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Olika arbetsformer behandlas som t.ex. föreläsningen, seminariet, basgruppen och hur dessa kan relateras till innehåll och lärandemål. En del av kursen utgår från kursdeltagarnas föreställningar om vad som utmärker en bra lärare och olika syn på kunskap och lärande. Vidare behandlas mötet mellan kursledaren/läraren och deltagaren/studenten, enskilt och i grupp. Internationalisering och mångfald är ytterligare inslag.

En annan del av kursen handlar om konstruktion av kurser där kursplanearbete, genomförande, examination och utvärdering, hänger ihop i det som benämns ”constructive alignment”. På så vis behandlas frågor om på vilka sätt lärandemålen ger avtryck i kursgenomförandet, om kursens arbetsformer och innehåll ger deltagarnas erfarenheter som hjälper dem att uppnå lärandemålen samt hur examensformer används för att bedöma deltagarnas prestationer i förhållande till lärandemålen.

Kursen tar också upp auskultationer med kollegial granskning som syftar till att starta kollegiala diskussioner kring hur undervisningen kan utvecklas.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Urval

100% högskolepoäng

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt