Om kursen

Denna kurs ger dig en grundläggande förståelse för generativ artificiell intelligens (GAI) och dess relevans inom högre utbildning.

Du kan förvänta dig följande av kursen:

- Introduktion till Generativ AI: Vi utforskar de senaste framstegen inom generativ AI och hur det påverkar undervisning och examination.
- Prompt Engineering: Lär dig konsten att formulera instruktioner som genererar önskade resultat.
- Kollegial Diskussion: Vi skapar en plattform för att diskutera hanteringen av generativ AI i utbildningar - etiska och juridiska aspekter relaterade till generativ AI.
Hur kan vi använda dessa verktyg på ett ansvarsfullt sätt? Vilka utmaningar och möjligheter finns det?
- Framtiden: Vi blickar framåt och utforskar hur generativ AI kan komma att påverka undervisning och examination inom högre utbildning i framtiden.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att deltagarna ska utveckla grundläggande kunskaper om generativ AI och hur den kan komma att påverka undervisning och examination inom högre utbildning idag och i framtiden. Deltagarna introduceras till grundläggande begrepp inom generativ AI, får en översikt över utmaningarna som generativ AI innebär för högre utbildning samt utforskar hur generativ AI kan tillämpas inom undervisning och examination. Deltagarna introduceras även till etiska och juridiska aspekter relaterade till generativ AI.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt