Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar teoretisk kunskap och förståelse för cross-, inter- och transmediala fenomen, och hur medieöverskridande strategier och tillvägagångssätt används för medieproduktion för att skapa värde. Vidare utvecklar studenten kritisk förmåga att resonera kring produktion och publicering över flera plattformar utifrån tekniska, ekonomiska, etiska och sociala dimensioner.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Minst 60hp inom huvudområdet Medieteknik.

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt