Om kursen

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i maskinelement och ger en grund för vidare studier inom ämnen som konstruktionsteknik. Syftet är också att studenten skall kunna tillämpa kunskapen i praktiska tillämpningar inom design-, och maskinindustrin och andra discipliner med strukturella problemställningar.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

MA209A Analys A (2102)

MT106A Mekanik, statik (2101)

Kurslitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt